Pegas trade

spol. s r.o.

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva:
  • Hlavná kniha 
  • Kniha analytickej evidencie 
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov 
  • Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku,  odpisy 
  • Evidencia drobného hmotného majetku 
  • Spracovanie riadnej, prípadne mimoriadnej účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti